• +91493 6204569
പ്രൊഫ.മാത്യു പുളിയമ്മാക്കൽ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും,എൻഡോവ്മെൻറ് വിതരണവും. 2019 സെപ്റ്റംബർ 17 വേദി: വൈഖരി ഹാൾ.    Third Semester Results Published.

About the College

NMSM College , a premier institution in Wayanad under the direct control of Government of Kerala was established in the year 1981.Started in a rented building at Kalpetta. In the year 1983, the College moved to its permanent campus enclosed by a green and cool landscape at Vellaramkunnu 4 Kilometers away from Kalpetta through Mysore-Calicut Highway(NH 212). The entire landscape spanning around 11 hectares has been given by Neelikkandy Family in Memory of Neelikkandy Moidheen Sahib, a man with higher social commitment. The College is committed to serving the economically and socially marginalised sections of society and provides university education in a calm atmosphere for students, especially those belonging to Wayanad and nearby districts Admission is open to all, irrespective of caste and creed, and their rights of conscience are respected. In keeping with its mission, the College promotes inclusive practices in the implementation of its academic programmes, taking into account learning differences and the special needs of the students In seeking to mould character, who will be self-reliant and work towards social transformation, the College has established an educational road map that provides a framework for quality education and stimuli for lifetime learning.

News