• +914936-204569

ചോരപ്പാടു(ഡു)കള്‍ – ക്യാമ്പസിന്റെ  പെണ്‍ കഥകള്‍ .ധീരമായ തുറന്നെഴുത്ത്.

എഴുത്തിലെ മണ്ണ്‍ പെണ്ണ്‍ അടിയാളര്‍– എന്‍ എം എസ് എം ഗവണ്മെന്റ് കോളേജില്‍ 2017 ഫെബ്രുവരി 9, 10 തീയതികളില്‍ നടന്ന സെമിനാറില്‍ അവതരിപ്പിക്കപെട്ട പ്രബന്ധങ്ങളുടെ സമാഹാരം  .

Inner Spaces– The interdisciplinary Journal of NMSM Govt. College is the first step towards the opening of a space for combining various research areas in a single platform.

Red Book– Blood donors directory of NMSM Government College.

Bio Diversity Register– Comprehensive guide on Flora and Fauna in the lush green campus of NMSM.