• +91493 6204569
പ്രൊഫ.മാത്യു പുളിയമ്മാക്കൽ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും,എൻഡോവ്മെൻറ് വിതരണവും. 2019 സെപ്റ്റംബർ 17 വേദി: വൈഖരി ഹാൾ.    Third Semester Results Published.

27 Aug

Examination results of Third Semester BSc Computer Science has been published. Check your results at

www.cupbresults.uoc.ac.in/CuPbhavan/index.php