• +91493 6204569
പ്രൊഫ.മാത്യു പുളിയമ്മാക്കൽ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും,എൻഡോവ്മെൻറ് വിതരണവും. 2019 സെപ്റ്റംബർ 17 വേദി: വൈഖരി ഹാൾ.    Third Semester Results Published.
 • Sep
  05

  Time: No time set

  Location: No location set

  College union 2019-20 List of elected candidates.

  Click to view: http://nmsmcollege.ac.in/wp-content/uploads/2019/09/college-union-election-2018-19-elected-candidtes.pdf