• +91493 6204569
പ്രൊഫ.മാത്യു പുളിയമ്മാക്കൽ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും,എൻഡോവ്മെൻറ് വിതരണവും. 2019 സെപ്റ്റംബർ 17 വേദി: വൈഖരി ഹാൾ.    Third Semester Results Published.
 • Sep
  05

  Time: 9.30 AM

  Location: College

  College union election scheduled to be held on 05 September 2019.

  cast your votes!